Athens, Library of Hadrian and Tzistaraki Mosque

Athens : Lib. of Hadrian + Mosque A 60, Written in pencil A 60