Thomas Fastolf, archdiaconus i Veglia, doktor i ci [...]

Thomas Fastolf, archdiaconus i Veglia, doktor i civilrätt, påvens kaplan m.m., avdömer enligt påvens uppdrag ett mål mellan Nicolaus de Dolen, klagande, och Uppsalakaniken Petrus Ernolphi, svarande, om bättre rätt till ett kanonikat vid Uppsala domkyrka (jfr DS nr 5166), vilket mål tidigare avgjorts till svarandens förmån av Johannes Haberti. Sedan klagandens ombud Detlevus Sturmer uraktlåtit inst…