Capitulacions matrimonials de Bernat Teixidor, amb Guillema, filla d’Arnau Mitjà, de Cabanes, que fou esposa de Guillem Teylloni, del mateix lloc, fetes després de la consumació del matrimoni. Guillema, amb consentiment i voluntat del seu pare, aporta com a dot 29 lliures melgoreses, 10 de les quals s’haurien d’invertir en compres i en cas de mort sense descendència caldria retornar-les al seu pare o hereus. Bernat fa donació propter nuptias d’una quantitat equivalent dels seus béns. Per restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns i drets i la devolució s’hauria de fer en el termini d’un any a comptar des de la dissolució del matrimoni. Mentre no el recuperés, Guillema disposaria dels béns en dret d’hipoteca. Bernat podria fer servir les 10 lliures restants del dot però les hauria d’assegurar amb un amic per cada part com a testimoni. Datació original: Actum est hoc in dicto castro de Cabanis die undecima julii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinto. Notari: Pere Avinyó, per autoritat de Joana, comtessa d’Empúries i senyora del castell de Cabanes.

Capitulacions matrimonials de Bernat Teixidor, amb Guillema, filla d’Arnau Mitjà, de Cabanes, que fou esposa de Guillem Teylloni, del mateix lloc, fetes després de la consumació del matrimoni. Guillema, amb consentiment i voluntat del seu pare, aporta com a dot 29 lliures melgoreses, 10 de les quals s’haurien d’invertir en compres i en cas de mort sense descendència caldria retornar-les al seu par…