You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Šiaulių apskrities pašto viršininkas Petras Rasteika. 1930

Petras Naidionovas (Rasteika) gimė 1887 m. Tauragėje. Čia nuo 1910 m. dirbo tarptautinio arklių pašto tarnautoju. 1914 m. prasidėjus karui pateko į vokiečių nelaisvę, kur kalėjo ketverius metus. 1918 m. atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, buvo steigiamos ir naujos pašto įstaigos. 1919 m. Petras Naidionovas tapo Šiaulių pašto ir telefono-telegrafo stoties viršininku. Tą didžiulę įstaigą jis ir suorganizavo.1923 m. gruodį Petras Naidionovas su keliais bendradarbiais įsteigė Šiaulių paštininkų draugiją „Žinia“. Draugijos tikslas buvo rūpintis savo narių dvasiniu bei fiziniu lavinimu, pagal išgales remti žmones materialiai, teikiant grąžinamas ir negrąžinamas paskolas, pašalpas, „ugdyti kūno ir dvasios jėgas, tautiškumą ir tėvynės meilę“. Draugija savo nariams steigė bibliotekas, skaityklas, organizuodavo įvairius kursus, kūrė sporto, vaidybos, muzikos sekcijas bei komandas, kooperatyvus, klubus, valgyklas, arbatines, savišalpos kasas, sanatorijas, statė vasarnamius, rengdavo paskaitas, koncertus, spektaklius, šokius, varžybas, leido knygas, laikraščius ir žurnalus. Draugija veikė iki 1940 metų. Rusiška Naidionovo pavardė nelabai tiko vieno stambiausių Lietuvoje pašto viršininkui. Gavo pasiūlymą keisti pavardę. Kalbininkai siūlė net penkis-šešis variantus. Buvo pasirinkta Rasteikos pavardė. Taigi, Piliečių Apsaugos Departamento raštu N-13478, 1929.IX.22 d. piliečio Petro Naidionovo pavardė buvo pakeista į Rasteikos. Tai vienintelė tokia pavardė Lietuvoje. Savaitraštis „Sekmadienis“ yra išspausdinęs Petro Rasteikos šaržą su prierašu: „Šiaulių paštas ir jojo veikimas pavyzdingas, tai tik dėka p. Rasteikos ilgamečio viršininkavimo Šiauliuose... P.Rasteika turi ypatingą Šiauliuose barzdą. Mes gi galime pasakyti, kad tai simpatiškas ir malonus žmogus, ko, žinoma, vien barzda pasiekti negalima“. Pasirašė: L.K-no šaržas. Nuo 1934 m. P. Rasteika paskiriamas vadovauti Tauragės paštui. Mirė 1940 m. Palaidotas senosiose Šiaulių kapinėse.