You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Maastricht. Vroenhof. 'Gelegentheid van Maestricht en van den Vroenhof met de Limiten vervolgens bij getal ofte cijfer aen ijgelijke pael gestelt door Gerisluijden, ende mannen goede kenisse daarvan dragende; alles bij operatie en kragte van brieven van terrier bij den Hove verleent. Anno 1614. Gecollationeert deeze teegenwoordige caarte gemaakt en gecopieert door den geswooren landmeeter van Zijne Maejesteits Domaine Mr. Joseph Labonneur, uyt de geene, die bevonden word gebonden in 't beginzel van zekeren boek in folio, berustende in zijne Majesteits Rekenkamer in Brabant en geintuleert copie van den Origineelen Register van Zijne Maj. Domaine en Renten tot Maestricht in den Vroenhoeve, bij den Rendmeester Gilles Ruysschen, uyt kragten van brieven van Terrier 1614. Gerenouveert, en anno 1623 naer de reductie geëxtraheert, overleeverenden den Origineelen aen Heere Staaten, is deselve daer meede bevonden 't accordeeren bij den ondergeschreeven Auditeur Ordinaris derzelver. Op heeden den 17 October 1689. Get. P.B. Richard.- Caerte figurative, waar den titul is bovenstaende getrouwelijk gecopieert van woorde tot woorde, en elke significatie op het alleruytterste gevolgd naer het Orgineel soo wegens de Schijndinge en paalen, aldaar aangeteekent, als andersins gedaan door den ondergeschreeven Landmeester van zijne Majesteits Domijnen in Braband geadmitteerd in bijde Raaden, den 29 Maart 1689.'. - Get. J. Laboreux. - Tekening in kleuren. - 53 x 42 cm. - Litt.: Marijke donkersloot - de Vrij, Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 (Groningen 1981), p. 127 nr. 639.

RAL_K_049