Vergezicht Welgelegen o Osseveld West. Detailopname Zonnehoeve o Steenkamp (thans Woudhuis) o Schoonlocht (thans Osseveld Oost). Zutphensestraat o Kennemerland o nupineweg o Woudhuizermark o Woudhuizerweg o oijksweg A50 o Barnewinkel o Salland o Westland o Gaasterland o naan van Erica o naan van Osseveld. neefgemeenschap voor Verstandelijk Gehandicapten Groot Schu lenburg