You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hulubei, Horia

Romanian physicist


We can say that atomic physics in Romania - and even the world - fully benefited of fruitful activity of scientist Horia Hulubei. Born in Iaşi, attending boarding high school in the same city, his name is inscribed on the table of honor to this school. Since that time, science and technology was his passion. "I work in “Gazeta matematică” that time, organized scientific symposia with colleagues” - he confessed in a book of interviews. “I was happy doing what I love. Together with two friends, I even built a glider that I tested successfully”.
Higher education, which he begun in 1915, after the high school graduation, was interrupted when Romania entered in war. He fights in infantry troop in Romania, taking part in glorious battle at Mărăşeşti and then as aviator in France, in a group of young people recruited by the head of the French military mission to Romania, General Berthelot, he was wounded and decorated. After World War ends, he resumes his studies; at graduation, he dedicated himself to education, becoming in turn, preparator, assistant in physical chemistry chair, University of Iaşi. Wishing to be in contact with the most representative scholars of the time, he carried out research at Sorbonne Laboratory of Chemical Physics, laboratory led by renowned savant that time Jean Perrin, working here, with interruptions during the years 1927 -1938. In 1933, he obtained his doctorate in physics in Paris, reaching even the director of research at the University of Paris. Horia Hulubei worked hard in the country, being, in turn, associate professor and professor at the University of Iaşi, then in Bucharest. Here, in addition to intensive research work, had a rich research and organization activity in the Institute of Physics, created in 1948, which he conducted until 1965, when he was given charge of the Atomic Physics Institute, then newly created.
Horia Hulubei has the merit of being formed generations of specialists in atomic and nuclear physics. At the same time, he was distinguished in important scientific discoveries. Thus, he obtained, first in the world, X-ray spectra in gas. To this, he built a special spectrometer, his own design. Romanian scientist had important contributions in neutrino physics, in the study of trans-uranium elements, in the study of nuclear reactions, especially in the nuclear interactions at low, medium and high energies. He studied also meson disintegration.
As the first director of major research institutes, Horia Hulubei had a role in installing - for the first time in the country - a nuclear reactor (second in Eastern Europe) and a cyclotron, and later to organize scientific research based on these modern instruments. Also, Horia Hulubei had an outstanding international activity, was one of the main organizers of the famous "Palace of Discovery" in Paris (1937). He was vice president of the Governing Council and the International Atomic Energy Agency (in Vienna), member of the Unified Institute of nuclear Research in Dubna (USSR).
For his very remarkable, Horia Hulubei received numerous scientific awards, both in country and abroad, being simultaneously, a member of many academies and scientific societies of prestigious national and international. In 1937 he was elected a corresponding member of Romanian Academy and in 1955, member of the RPR Academy. "One of my greatest satisfactions - he said - is that, by establishing the Institute of Atomic Physics, was made possible to increase the country scientist number, eminent physicists - many of them already work in the known world - bringing prestige of Romanian science and being the exchange specialists in this area tomorrow".


Fizician roman


Se poate afirma că fizica atomică din România — şi chiar din lume — a beneficiat din plin de activitatea rodnică a savantului Horia Hulubei. Născut la Iaşi, frecventează cursurile Liceului Internat din acelaşi oraş, numele său fiind înscris pe tabela de onoare a acestei şcoli. Încă din acea vreme, ştiinţa şi tehnica îl pasionau. „Colaboram la Gazeta matematică încă de pe atunci, organizam cu colegii simpozioane ştiinţifice — a mărturisit el într-un volum de interviuri. Eram fericit că făceam ce-mi place. Împreună cu doi prieteni, am construit chiar şi un planor, pe care l-am experimentat cu succes."
Studiile superioare, pe care le începuse în 1915, la terminarea liceului, sunt întrerupte de intrarea în război a României. El luptă pe front ca infanterist în România, luînd parte la glorioasa bătălie de la Mărăşeşti şi apoi ca aviator în Franţa, în cadrul unui grup de tineri recrutat de şeful misiunii militare franceze în România, generalul Berthelot, fiind rănit şi decorat. După terminarea primului război mondial, îşi reia studiile, iar la terminarea lor se dedică învăţămîntului, devenind pe rînd, preparator, apoi asistent la catedra de chimie fizică a Universităţii din Iaşi. Din dorinţa de a fi în contact cu cei mai reprezentativi savanţi ai vremii, desfăşoară o activitate de cercetare şi în Laboratorul de Chimie Fizică al Sorbonei, laborator condus în acea perioadă de renumitul savant Jean Perrin, lucrînd aici, cu întreruperi, în perioada anilor 1927-1938. In 1933, îşi ia doctoratul în fizică la Paris, ajungînd chiar director de cercetări la Universitatea din Paris. Horia Hulubei activează susţinut în ţară, fiind, pe rînd, conferenţiar, profesor, la universităţile din Iaşi şi apoi Bucureşti. Aici, pe lîngă intensa muncă de cercetare ştiinţifică, are o foarte bogată activitate de cercetare şi organizare a Institutului de Fizică, creat în 1948 şi pe care îl conduce pînă în anul 1965, cînd trece la conducerea Institutului de Fizică Atomică, atunci nou creat.
Horia Hulubei are meritul de a fi format generaţii întregi de specialişti în fizica atomică şi nucleară. În acelaşi timp, el s-a distins şi prin importante descoperiri ştiinţifice. Astfel, a obţinut, primul în lume, spectre de raze X în gaze. In acest scop, el şi-a construit un spectrometru special, de concepţie proprie. Savantul român are contribuţii importante şi în fizica neutronilor, în studiul elementelor transuraniene, în studiul reacţiilor nucleare, mai ales în ce priveşte interacţiile nucleare la energii joase, medii şi înalte. A studiat, de asemenea, dezintegrarea mezonilor.
Ca prim director al unor importante institute de cercetare, Horia Hulubei a avut un rol decisiv în punerea în funcţiune — pentru prima dată în ţară — a unui reactor nuclear (cel de al doilea din Estul Europei) şi a unui ciclotron, pentru ca ulterior să organizeze cercetarea ştiinţifică bazată pe aceste instrumente moderne de studiu. De asemenea, Horia Hulubei a avut o remarcabilă activitate internaţională, fiind unul din principalii organizatori ai celebrului „Palat al Descoperirilor" de la Paris (1937). El a fost şi vicepreşedinte al Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale de Energie Atomică (cu sediul la Viena) şi membru al Institutului Unificat de Cercetări nucleare de la Dubna (U.R.S.S.).
Pentru meritele sale cu totul remarcabile, Horia Hulubei a primit numeroase distincţii ştiinţifice atât din ţară cît şi din străinătate, fiind, în acelaşi timp, membru a numeroase academii şi societăţi ştiinţifice de prestigiu, naţionale şi internaţionale. A fost ales în 1937 membru corespondent al Academiei Române, iar în 1955 membru titular al Academiei R.P.R. „Una dintre satisfacţiile mele cele mai mari — a declarat el — este că, prin înfiinţarea Institutului de Fizică Atomică, s-a realizat posibilitatea de a se creşte în ţară cadre de fizicieni eminenţi — dintre care mulţi au lucrări deja cunoscute în lume, aducînd prestigiu ştiinţei româneşti şi asigurînd schimbul de mîine în acest sector."