You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blästplats

Blästplats, bestående av blästerugn och slaggvarp. Blästerugnen är grop- eller rännformig, oval, 4X2,5 m (NÖ-SV) och 0,5 m dj. Kraftigt igenrasade kanter. Vall runt kanten i SÖ-V-N, 1,5-2,5 m br och 0,2-0,3 m h. Under botten mossan finns i SÖ rikligt med kol och i NV mindre slaggbitar. Vallen som syns under mossan består av morän. Intill och NÖ om gropen samt högre belägen är en närmast fyrsidig fördjupning, 2X1,2 m (NÖ-SV) och intill 0,2 m dj. Igenrasad med kol och slagg under botten mossan. I gropens SÖ kant är en synligt sten, 0,3m st. Möjligen är denna ned schaktning? blästerugnen, men den kan också markera intagskanalen. Beväxt med ett tiotal barrträd samt ensly. Området risbelagt efter gallringsavverkning vid granskningen. Slaggvarpen är oval, 5X3 m och 0,3 m h. Övermossad. Slaggen är riklig under mossan och utflyten , tung, brungrå samt svart-brunfärgad. Beväxt med några barrträd.

- - Tillägg RAÄ dnr 321-281-2008: Vid arkeologisk utredning av Arkeologicentrum år 2007, konstaterades att fornlämningen utsatts för skogsbruksskador genom markberedning. Rikligt med slagg , 0,05 - 0,2 m st stycken bl.a. med träkolsavtryck, är exponerad i markskador 3 m N om ugnsgropen.


Wennstedt Edvinger, B. & Olofsson, C. 2008. Klövsjö - Rätan. Arkeologisk utredning inför planerad spillvattenledning. Arkeologicentrum i Skandinavien AB. (RAÄ dnr 321-707-2008)


Ca 80m ÖSÖ om myrkant. 215 m SV om landsväg.


Mot SV och myr sluttande flack moränmark. Skogsmark (barrskog).