You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Ödesböle, område med fossil åkermark, 150x110 m (N-S), bestående av 2 åkerterrasser, åkerhak och ca 15 röjningsrösen.
En åkerterrass, ca 150 m l och 0,2-1 m h (vanligen 0,4-0,7 m h) avgränsar området i S och Ö. En annan terrass, ca 110 m l (NNV-SSÖ) och 0,2-0,6 m h. ligger inom området.
Åkern begränsas i NV av ett åkerhak, ca 80 m l och intill 0,5 m h (vanligen 0,2-0,3 m h). Röjningsrösena är 2-7 m diam och 0,2-0,8 m h.
I JR (Jämtländska räkenskaper) 1568 upptas ett ödesgods "Molåss" under Galhammar, RAÄ-nr Berg 100. Området kan vara två mindre åkrar tillhörande detta ödesböle, men kan även vara eget ödesböle vars namn i så fall inte är känt.
Beskrivning hämtad från inventeringen 1970 då inget ytterligare framkom vid revideringen 2012. Inom området med ganska tät barrskog fanns en hel del fallna träd vid besiktning 2012.
För beskrivningen i original, se skannat dokument.


Holm, Olof, Jämtland under medeltiden och 1500-talet. Landsarkivet i Östersund 2004.


Jämtländska räkenskaper (JR) 2. Räkenskaper 1568-1571. Red. H Petrini. (Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap 9) Östersund 1948.


Skärs av äldre körväg (Ö-V) i N.


Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog).