You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Ödesböle, område med fossil åkermark, 575x140 m (NNV- SSÖ), bestående av 3 åkerytor med mellanliggande sankare smala partier och kantade av åkerterrasser och åkerhak, 1 stensträng och ca 50 odlingsrösen.
Åkerterrassernas sammanlagda längd är ca 900 m, fördelade så att den S åkern har ca 140 m, den mellersta ca 400 m och den N ca 360 m. Terrasserna är 0,2-2,5 m h (vanligen 0,5-0,8 m).
Åkerhaken som bitvis begränsar åkrarnas övre delar är intill 0,5 m h.
Stensträngen, i områdets N del, är 50 m l, 0,5-1 m br och intill 0,3 m h.
Odlingsrösena är intill 7 m diam och 0,8 m h.
Den N åkerns begränsning åt N är oklar beroende på den skogsbilväg som skär åkern.
Områdets mellersta och S del har varit del av en intilliggande fäbodvall och dess verksamhet har utjämnat markytan, vilket gjort den S åkerns begränsning mot SV och den övre V delen av den mellersta åkern oklara, och delar av den mellersta åkerns terrass har överodlats. I SÖ delen är en granplantskola, vilken kan ha skadat terrassen här.
I JR (Jämtländska räkenskaper) 1568 upptas ett ödesgods "Molåss" under Galhammar.
På en avvittringskarta från 1832 benämns platsen Målåsven eller gamla Galhammar Hustomt.
Beskrivning hämtad från inventeringen 1970 då inget ytterligare framkom vid revideringen 2012. Inom området med ganska tät barrskog fanns en hel del fallna träd vid besiktning 2012, och den mer öppna ytan hade tät hög markvegetation vilket omöjliggjorde besiktning.
För beskrivningen i original, se skannat dokument.


Holm, Olof, Jämtland under medeltiden och 1500-talet. Landsarkivet i Östersund 2004.


Jämtländska räkenskaper (JR) 2. Räkenskaper 1568-1571. Red. H Petrini. (Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap 9) Östersund 1948.


Jämtlands läns fornminnesförenings årsskrift 1, red. Olsson, P. 1887/1895, sid 87.


Mot Ö svagt sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog), ängsmark.