You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Bytomt, 150x50-125 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efterboningshus (?) samt 1stensträng. Gårdstomten är delad i tvåområden av en bilväg.Grund efter boningshus (?), 10x6 m (VNV-ÖSÖ) svåravgränsad, medspismursröse, 6 m diam och 0.7 m h, något övertorvad med enstaka0.2-0.4 m st stenar i kanten. Provstick gav tegel. Begränsningen1 N och S oklar. I ÖSÖ avskuren av bilväg.I N och Ö begränsas gårdstomten av en strensträng 10 m l(ÖSÖ-VSV) och 40 m l (SÖ-NV). Stensträngen är en och tvåradig,enskiktad, 1-2.5 m br och h, de ingående stenarna och blocken,0.3-0.8 m st stenar ansluter till block, intill 2.5 m st ochintill 1.2 m h. Stensträngen är avbruten och sönderplockad vidnedgrävning av telekabel nyligen. Intill och NNV om landsvägenär 4 oregelbundna förhöjningar, 4-5 m st och 0.3 m h.Stensträngen ger ett yngre intryck och utgör sannoliktbegränsning för den historiska gårdstomten.S om bilväg är en2) Stensträng (SSÖ-NNV) ca 30 m l, en- och tvåradig, enskiktadoch ca 1-2.5 m br och H, de ingående stenarna och blocken.0.2-0.7 m st stenar löper från från ett ca 2.5-3 m st och 1.5 mh block i N.I S fortsätter en ca 40 m l (SSÖ-NNV) upprustad del avstensträngen.Områdets centrala och V delar har täckts med jordmassor. Inomtomten finns idag en ny fastighet som trol. inte har med denprimära enheten att göra. Bytomtens ungefärliga läge haridentifierats på äldre, odaterat, LMV. Dess utsträckning är dockmycket oklar, men bestod av två oklara. Dessa marcherar möjligentomtens ursprungliga utsträckning. Bör i princip R-markeras mendetta görs ej eftersom en annann (?) fastighet finns inom tomten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


Flack moränhöjd, stenbunden hagmark, glest bevuxen med enstakalöv- och barrträd.