Stenkammargrav

1) Hällkista i stensättning. Stensättningen är närmast rund, 8 mdiamoch 0.8 m h. Fyllningen utgörs av övermossade, 0.1-0.4 m st, rundade ochflata stenar. Kanterna är väl begränsade. Hällkistan är i stensättningensmitt, ca 4x2 m (N-S), uppbruten, utgrävd och består av 2 restalångsideshällar, ca 3 m l, 1.3 m br, 0.1-0.3 m tj. Parallellt medochomedelbart V om V långsideshällen är två resta hällar, 1.…