Fornborg

Fornborg. Borgberget är ca 150x90 m (NÖ-SV) och på dess SÖ-S-V-NV sida har byggts en mur, 3-5 m br, 0,5-0,7 m h och sammanlagt ca 180 m l, bestående av 0,3-1 m st, kantiga stenar. 4 ingångar finns i muren,1-2,5 m br. 1 av dessa finns i den S murens mitt, de övriga i den V muren. På några ställen finns kvarstående smärre partier av i skiftupplagd kallmurning, intill 0,5 m l.

Fornborgen är anlagd p…