Fyndplats

Lösfynd av trindyxa, grönsten. Yxan har ett ovalt tvärsnitt ocheggen är slipad och rak. Yxan hittades 1912 på 1.5 cm djup påKarlstads Mekaniska Verkstads område. Den exakta fyndplatsen ärokänd. Yxan förvaras på Värmlands Museum.Skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.