Kemisk industri

Tjärdal, hästskoformad 3.3x2.6 m. I mitten är en grop, 0.7 m diamoch 0.2 m dj. Gropen är belägen i en sänka, 0.2-0.4 m dj. Omgivenaven vall, 0.8 m br och 0.1-0.35 m h. Tjärdalen är kallmurad av stenochjordövertäckt. I gropen i tjärdalens mitt framkom mängder av kolochförkolnade vedbitar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.