Östra Svartseruds gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 200x70 m (N-S), bestående av 3 grunder efter boningshus, 1källargrund, minst 3 uthusgrunder, 1 igenfylld brunn, terraseradeochmarkröjda ytor.Grunderna efter boningshus är belägna i N, centrala och SV delen.Två haroklar utsträckning, den centrala är 10x10 m (NNÖ-SSV). Den andra harspisrösen, 2 resp 5 m diam och 0.3 resp. 1.5 m h. Den centralt belägnagrunden har spisröse utanför NÖ hörnet…