Kolningsanläggning

Kolningsgrop, närmast rund, 5-6 m diam. Gropen är kvadratisk, 1.5m i sida (Ö-V) och 0.5-0.7 m dj. Antydan till vall, 1-2 m br ochintill 0.15 m h. Beväxt med två tallar och fem mindre och störregranar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.