Aronsdal, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, sentida torp, bestående av en husgrund, 7x5 mstutan spisröse. I området är röjda ytor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.