Fyndplats

Slaggförekomst. Inom angivet område har Lennart Dymlig, Västbro,funnit slagg. Vid ett gemensamt besök på platsen kunde slaggen inteåterfinnas pga. den täta vegetationen.Ett slaggstycke tillvaratogs i samband med markberedning vid mitten av1970-talet och förvaras hos Dymling, L. Slaggen utgör troligen avblästerslagg.Området är kraftigt slybeväxt och markberedningsgroparna mestadelsövertorvade.

OBS…