Stenkrets

Domarring, 7 m diam, bestående av 7 klumpformade stenar, 0,4-0,6 m br, 1-1,3 m l och 0,6-1 m br. Markytan inom domarringen någotojämn. 4 m V om domarringarna är ett röjningsröse. N och NÖ om domarringen är 5 jämnstora stenar placerade utan skönjbar ordning.4 av dessa ligger relativt löst. Möjligen härstammar de från ennu borttagen domarring. Se skiss på sid 28 i boken.

OBS. Fritexterna är inte kv…