Järnåsen, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torp. Inom ett ca 150x80 m st område(NÖ-SV) är 1 husgrund med spismursrest 10x6 m (N-S), 1jordkällare, ett 20-tal odlingsrösen och röjda ytor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.