Kemisk industri

Tjärdal,?, 15 m.l. (165 - 365 gon), 1,5 - 2 m.br. och 0,1 - 0,2m.dj., med enstaka stenar, 0,5 - 0,7 m.st. I båda ändarna ärgropar, 3 x 1,5 m. (60 - 260 gon) resp. 4 x 1,5 m. (40 - 240) och0,3 - 0,4 m.dj. I den N gropen är i vallen enstaka stenar, 0,4 -0,6 m.st. Vid provstick framkommer sotblandad sand, dock i ingenslagg.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller var…