Stensättning

Stensättning?, närmast rund 9 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan måttligt med 0,2-0,4 m st stenar, som är talrika i delvis valliknande kant. Över anläggningens centrala parti går en stenmur (N-S). Odistinkt, gropig och något osäker fornlämning. Kan eventurllt vara resterna av en till stora delar bortplockad stensättning. Bra läge, osannolikt fornlämning. Beväxt med ett par oxlar, ett par b…