Hög

Hög?, 17 m diam och 1,5-2 m h. I ytan högst enstaka stenar, 0,1-0,4 m st. S delen är avfasad (vid odling?) inom ett 7x6 m st område, intill 0,3-0,4 m dj. Från detta parti löper åt NV-N-Ö runt krönet en odlad (?) yta, hästskoformad, 16-17 m l och 1,5-3 m br,som gör att slänten mot V-N-NÖ blivit brantare och liknar en åkerterrass och krönet kringskurits till en upphöjning, ca 8x6 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3…