Bytomt/gårdstomt

Bytomt för Hofterups by före skiftet. Enligt storskifteskarta 1795-96 (akt 5).

- -Tillägg dnr 6547/88: I samband med arkeologisk förundersökning 1990 i S delen av bytomten grävdes sammanlagt 100 m schakt. I ett av schakten påträffades rester av 1 härd eller husbyggnad. I anläggningen tillvaratogs 3 bitar keramik av förhistoriskkaraktär.

- - Tillägg dnr 3.4.2-1852-2013: Vid arkeologisk förundersö…