Övrigt

1) Bebyggelselämning samt härd. Inför planerat vägbygge utfördeUV Syd en provgrävning. I ett schakt påträffades en mindreavfallsgrop som innehöll djurben, tegelbitar m m. Kan troligenrelateras till Lilla Tvärens by.2) Ca 70 m VSV om denna påträffades en härd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.