Boplatsområde

Boplatsområde, delundersökt, okänd utbredning, ca 420X65-250 m (NNÖ-SSV). Tidigare har slagen flinta bestående av 1 borr, 1 avslag med retusch och 1 flintstycke med retusch tillvaratagits i områdets VNV-del. Även enstaka avslag och ett fåtal skörbrända stenar iakttogs. Inom boplatsområdet har UV Syd utfört två arkeologiska utredningar år 2000 resp år 2001, en arkeologisk förundersökning år 2001 oc…