Boplats

Stenåldersboplats, ungefärlig utsträckning 100x40 m (N-S), vid Ö kanten av ett dike, som tidigare utgjort en liten bäck med avrinning mot N. Boplatsen ligger i N mynningen av den N-sluttande dalen. Vid breddning av vägen, troligen 1972, hittade markägaren Ivar Persson i schaktmassor från diket en bennål med hål i huvudet, 14 cm l, vid markeringen i NV på kartan (se skiss i inventeringshandlingarna…