Boplats

Järnåldersboplats, delvis undersökt 1957 av M Strömberg. Härdar,kulturlager och stenpackningar hade påträffats vid plöjning. Engrop undersöktes. Den var 4.56x5.2 m och 0.56 m dj. I denpåträffades tre stolphål samt en knopp till oval spännbuckla,järntenar, järnband, glas- och glasflusspärlor, krukskärvor,lertrissor, lerstycken, skifferbryne, slipsten av sandsten ochdjurben.Före undersökningen hade …