Boplatsområde

Boplats, okänd utsträckning, ca 165 x 150 m (N-S). Vid förundersökning år 1995 påträffades stolphål, varav flera tillhörande huskonstruktioner, gropar, brunnar samt fynd av keramik och ben. - - Tillägg dnr 321-3805-2004: Vid slutundersökning år 1996-97 undersöktes och borttogs boplatsen. Boplatslämningar i form av 3 långhus, 1 grophus, stolphål, kulturlager, brunnar, gropar, härdar, ugnar och hägn…