Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 680 x 450 m (NÖ-SV). Inom området finns ett par gårdar samt ett antal villor. Övriga ytor inom den gamla bytomten är åkermark. I området längst i N kan tegel och benbitar iakttas efter plöjning. - - Tillägg Dnr 6397/92: Med anledning av Televerkets kabelschakningsarbeten genomfördes i sept 1992 en förundersökning NV om kyrkan. delar av ett kulturlager, nedgrävningar samt fynd av keramik…