Fyndplats

Lösfyndssamling, bestående av 1 tresidig pilspets, 1 skära, 1dolk, samt uppgift om nu oslipade flintyxor ej återfunna vidbesöket. Förvaras hos upphittaren Ivar Ohlsson, Fädie 18:1,vilken även uppgav att man funnit fragment av slipade flintyxorvilka ej tillvaratagits. Vidare skulle på gårdens ägor enbrandgrav ha plöjts upp i början av 1900-talet. Ej rapporterattill någon myndighet.

OBS. Fritextern…