Fyndplats

Lösfyndssamling, bestående av 10 flintdolkar, 1 limhamnsyxa, 1tjocknackig flintyxa, 1 tunnackig, 2 smalmejslar (varav 1oslipad från Fjelie 8:3), 4 skäror och 1 förarbete till dito, 5flathuggna spetsar, 1 tresidig pilspets. Från gården samt frånFlädie 8:2 (se RAÄ-nr 18) skall ha skänkts 3 yxor samt någonmejsel till skolan i Flädie.Vad beträffar fornsakernas fyndplatser se RAÄ-nr 33 och 34.fynden fö…