Fyndplats

Lösfynd bestående av 1 pilspets, 7 cm l, med triangulärttvärsnitt och tånge.Föremålet upphittat av markägaren Bo Andersson som också har deti sitt förvar.Skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.