Kemisk industri

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal och 1 beckgryta,Tjärdalen är totalt 15x7 m (NV-SÖ), varav rännan, 11x2 m och ca 0,5 m dj, omgiven av vallar i SV och NÖ, 2-2,5 m br och 0,2-0,4 m h.Omedelbart NV om rännan är en grop för tjärtunna, ca 1,5 m i diamoch 0,2 m synligt dj.NV delen av anläggningen är igenfylld med ris från kalavverkningenoch tämligen svårbedömd.2 m N om gropen för tjärtunn…