Boplats

1) Boplats, 180x160 m (NÖ-SV). Inom området tillvaratogs 1 skaftfragment av flintdolk, 1 enkel avslagsskrapa, 1 flintavslag med slipad yta samt 5 bitar keramik. Vidare iakttogs måttligt med flintavslag, slagen flinta, bränd flinta och skörbränd sten.
Tillägg Dnr 321-1455-2005: Fyndlista över tillvarataget material finns i rapporten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sakn…