Kungsstugan, Byggnad annan

Kulturhistoriskt märklig byggnad, 9x5 m (Ö-V), en våning, uppförd i korsvirke under brant sadeltak av enkupigt tegel. I den S fasaden en port (sentida) och 4 fönsteraxlar med parvis grupperad dubbla, blyspröjsade, små fönster. Fälten mellanträvirket putsat (vitt) till i nivå med fönstrens överkant. Däröver oputsat, mönsterlagt, handslaget tegel. I två mittfält över och snett ovanför till V om port…