Kemisk industri

Tjärdal (sojde) 14 m diam och 0,6-1 m h. Övertorvad. I mittparti et en flack trattformad grop 6 m diam och 0,6 m dj. I gropens ytt erkanter syns enstaka grå- och kalkstenar. Från mitten går till S SV kanten en ränna, 8x1,5-2,5 m om (hagvannen)(NNÖ-SSV) och 1-1,5 m dj. Från urtappningsrännans SSV del går ett dike SÖ. Kring sjä lva tjärdalen är en cirkelformad, övertorvad vall, 2-4 m br och 0 ,6-1 m…