Hägnad

1) Stensättningsliknande lämning, något rektangulär 12x6 m stor (N-S) och 0,2 m h. Fyllning bestående av 0,3-1 m l stenar och jor d. Ytan är mycket ojämn. Lämningens V sida utgöres av en stensträ ng, som fortsätter åt N och S. Beväxt med lövträd. V om och omede lbart intill nr 1 är: 2) Stensträng, ca 130 m l (NNV-SSÖ) och 0,3 -2 m br. Stensträngen består av 0,3-1 m l stenar. 40 m ÖSÖ om nr 1 är: 3…