Fossil åker

1) Område med odlingsrösen, stenmurar och terrasseringar. Ett20-tal odlingsrösen är 3-10 m i diam och 0,3-1,5 m h av 0,2-0,8m st stenar jämte enstaka jordfasta block intill 2 m st. 5stenmurar är 50-150 m l och 0,2- 1 m h. En terrass i områdets Ödel är intill 1 m h och stensatt. I mellanliggande åkerytor ärtalrika kvarliggande stenblock. Odlingsområde med ålderdomligprägel. Glest beväxt med lövträd…