Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1husgrund med spismursrest, röjda ytor, 1 stenmur och 5-talröjningsrösen. Beväxt med tallplantor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.