Hägnad

Hägnad i Grytbol, Funbo socken, Uppland 1959
Hägnad med betesmark i dimma, sannolikt Uppland
Arkeologisk slutundersökning, hägnad 4 innan undersökning, Söderhällby, Vaksala socken, Up…
Särskild arkeologisk undersökning, hägnad, Raä 162:1, Danmarks-Säby, Danmarks socken, Uppl…