Nordlia, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, varav en med spismursrest, röjd odlingsyta samt ca20 odlingsrösen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.