Kråksås gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämningar, Kråksås gamla tomt, 140x11 m (Ö-V),bestående av 2 husgrunder (varav en med spismursrest), spriddagrundstenar, 1 brunn, röjda ytor, 3 vägbankar och enstakaröjningsrösen. På tomtens N del är en källare och en nyuppfördsommarstuga. Tomten är delvis granplanterad och i övrigt beväxtmed löv- och barrträd.I omgivningarna till tomten är Kråksås gamla inägomark (ställvisgranplanterad)…