Boplats

Stenåldersboplats, ca 30x30 m. Vid inventeringstillfälletpåträffades inga avslag. Tidigare har påträffats 22 avslag, 1skrapa och 1 spånskrapa.Låglänt läge i terrängen utesluter ej att jordmassor med flintahar påförts den ursprungliga markytan somjordförbättringsåtgärd.Fynden förvaras hos Birgitta och Göte Holmén, Gallagården,Nissaryd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sak…