Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrest, röjd odlingsyta och ca 10 odlingsrösen.På platsen står delar av en urgammal bok, kallad Gudmundabok.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.