Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundoch röjda odlingsytor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.