Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, varav en med spismursrester, odlingsytor,odlingsrösen, stenmur samt 1 väg (N-S).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.