Björkelund, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, varav en med spismursrester, 1 källargrund, röjdyta, 1 stenmur samt 1 väg (NNÖ-SSV).Björkelund eller Anna-Stine torp.V om husgrunden med spismursrester är en trästolpe med enkopparplatta med inskriptionen:31 \ BJÖRKELUND \ ANNA-BRITTAS \ 1879 1920Se skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Info…