Prinsas, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrester, 1 källarruin, stenmurar, odlingsytor,röjningsrösen samt 1 väg.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.